آزمون

بازه آزمونهای پایانی نیمسال دوم 1400-1399 از 1 تیرماه تا 23 تیرماه 1400 میباشد. از تاریخ 25 خرداد 1400 با مراجعه به پرتال دانشجویی به آدرس portal1.hakiman.ac.ir یا portal2.hakiman.ac.ir ، از قسمت ((امور آموزشی==>کارت امتحان)) تاریخ برگزاری امتحانات را مشاهده نمایید. کلیه آزمونها بصورت مجازی ، تستی و بارم 12 نمره برگزار خواهد شد. 8 […]