هیات موسس

ردیف نام و نام خانوادگی آخرین مدرک
تحصیلی
رشته تحصیلی مرتبه علمی تاریخ انتصاب تاریخ خاتمه عضویت مسئولیت در هیات موسس
۱ ابوالفضل قدیری مقدم دکتری بازرگانی دانشیار ۱۳۹۴ تاکنون رئیس مؤسسه
۲ رضا ولی زاده دکتری دامپروری استاد ۱۳۸۷ تاکنون عضو هیأت مؤسس
۳ محمدرضا لطفعلی پور دکتری اقتصاد استاد ۱۳۸۷ تاکنون عضو هیأت مؤسس
۴ مهدی خداپرست مشهدی دکتری علوم اقتصادی دانشیار ۱۳۸۷ تاکنون عضو هیأت مؤسس
۵ حسین احمری دکتری الهیات و معارف دانشیار ۱۳۸۷ تاکنون عضو هیأت مؤسس
۶ سید مجید موحدیان دکتری مدیریت بازرگانی استادیار ۱۳۸۷ تاکنون عضو هیأت مؤسس
۷ مسعود طاهری لاری دکتری مدیریت دولتی استادیار ۱۳۸۷ تاکنون عضو هیأت مؤسس