هیات موسس

ردیف نام و نام خانوادگي آخرين مدرک
تحصیلي
رشته تحصیلي مرتبه علمي تاريخ انتصاب تاريخ خاتمه عضويت مسئولیت در هیات موسس
1 ابوالفضل قديري مقدم دكتري بازرگاني دانشیار 1394 تاكنون رئیس مؤسسه
2 رضا ولي زاده دكتري دامپروري استاد 1387 تاكنون عضو هیأت مؤسس
3 محمدرضا لطفعلي پور دكتري اقتصاد استاد 1387 تاكنون عضو هیأت مؤسس
4 مهدي خداپرست مشهدي دكتري علوم اقتصادي دانشیار 1387 تاكنون عضو هیأت مؤسس
5 حسین احمري دكتري الهیات و معارف دانشیار 1387 تاكنون عضو هیأت مؤسس
6 سید مجید موحديان دكتري مديريت بازرگاني استاديار 1387 تاكنون عضو هیأت مؤسس
7 مسعود طاهري لاري دكتري مديريت دولتي استاديار 1387 تاكنون عضو هیأت مؤسس