هیات امناء

ردیف نام و نام خانوادگی آخرین مدرک تحصیلی رشته تحصیلی مرتبه علمی مسئولیت در هیات امناء
۱ عبدالحسین طاهری دکترا بیمارشناسی گیاهی دانشیار نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
۲ حجت الاسلام و المسلمین محمدعبداللهی حوزوی پایه دهم معارف مربی نماینده نهاد رهبری
۳ دکتر محمود ثمینی دکترا سازمان مدیریت صنعتی
۴ فریبرز رحیم نیا دکترا مدیریت استراتژیک استاد عضو هیئت امناء
۵ عبدالرضا جوان جعفری دکترا جامعه شناسی کیفری دانشیار عضو هیئت امناء
۶ حسینعلی بهرامزاده دکترا مدیریت دولتی استادیار عضو هیئت امناء
۷ رضا ولی زاده دکترا دامپروری- تغذیه دام استاد رئیس هیئت امناء
۸ محمدرضا لطفعلی پور دکترا علوم اقتصادی استاد عضو هیئت امناء
۹ ابوالفضل قدیری مقدم دکترا بازرگانی دانشیار دبیر هیئت امناء
۱۰ مسعود طاهری لاری دکترا مدیریت دولتی استادیار عضو هیئت امناء