هیات امناء

ردیف نام و نام خانوادگي آخرين مدرک تحصیلي رشته تحصیلي مرتبه علمي مسئولیت در هیات امناء
1 عبدالحسین طاهري دكترا بیمارشناسي گیاهي دانشیار نماينده وزارت علوم، تحقیقات و فناوري
2 حجت الاسلام و المسلمین محمدعبداللهي حوزوي پايه دهم معارف مربي نماينده نهاد رهبري
3 دكتر محمود ثمیني دكترا سازمان مديريت صنعتي
4 فريبرز رحیم نیا دكترا مديريت استراتژيک استاد عضو هیئت امناء
5 عبدالرضا جوان جعفري دكترا جامعه شناسي كیفري دانشیار عضو هیئت امناء
6 حسینعلي بهرامزاده دكترا مديريت دولتي استاديار عضو هیئت امناء
7 رضا ولي زاده دكترا دامپروري- تغذيه دام استاد رئیس هیئت امناء
8 محمدرضا لطفعلي پور دكترا علوم اقتصادي استاد عضو هیئت امناء
9 ابوالفضل قديري مقدم دكترا بازرگاني دانشیار دبیر هیئت امناء
10 مسعود طاهري لاري دكترا مديريت دولتي استاديار عضو هیئت امناء