مدیریت استراتژیک پیشرفته-دکتر جوادی

عنوان درس:مدیریت استراتژیک پیشرفته مشخصه 5372 و 5387

ردیفعنوانپیوند فایلتوضیحات
1جزوه درسیدانلود