مدیریت استراتژیک پیشرفته-دکتر جوادی

عنوان درس:مدیریت استراتژیک پیشرفته مشخصه ۵۳۷۲ و ۵۳۸۷

ردیفعنوانپیوند فایلتوضیحات
۱جزوه درسیدانلود