لینک آزمونهای پایانی ۲-۹۹-۹۸

ردیفنام استادلینک آزمون
۱خانم آینه بیگیhttp://hakiman.azmoonall.com/AyeneBeygi
۲خانم آدینه پورhttp://hakiman.azmoonall.com/Adinepoor
۳خانم پوستین چیhttp://hakiman.azmoonall.com/poostinchi
۴آقای دکتر توانمندhttp://hakiman.azmoonall.com/DrTavanmand
۵آقای جلال دوستhttp://hakiman.azmoonall.com/Jalaldoost
۶آقای دکتر جوادیhttp://hakiman.azmoonall.com/DrJavadi
۷آقای حاتمیhttp://hakiman.azmoonall.com/hatami
۸خانم خالقی پورhttp://hakiman.azmoonall.com/KhaleghiPoor
۹آقای دکتر ولی زادهhttp://hakiman.azmoonall.com/DrValizadeh
۱۰خانم دولتخواهیhttp://hakiman.azmoonall.com/Dolatkhahi
۱۱آقای دکتر بهرام زادهhttp://hakiman.azmoonall.com/drbahramzadeh
۱۲خانم دکتر بیوکیhttp://hakiman.azmoonall.com/DrBiooki
۱۳آقای دکتر پدیدارانhttp://hakiman.azmoonall.com/DrPadidaran
۱۴خانم دکتر جعفریhttp://hakiman.azmoonall.com/DrJafari
۱۵دکتر حسینی الاصلhttp://hakiman.azmoonall.com/DrHosseiny
۱۶آقای دکتر ذبیحیhttp://hakiman.azmoonall.com/DrZabihi
۱۷آقای دکتر رضوانhttp://hakiman.azmoonall.com/DrRezvan
۱۸آقای دکتر طالبیhttp://hakiman.azmoonall.com/DrTalebi
۱۹خانم دکتر فرهادیhttp://hakiman.azmoonall.com/DrFarhadi
۲۰آقای دکتر لطفعلی پورhttp://hakiman.azmoonall.com/DrLotfAlipour
۲۱آقای دکتر قدیری مقدمhttp://hakiman.azmoonall.com/DrGhadiri
۲۲خانم رجبیhttp://hakiman.azmoonall.com/Rajabi
۲۳آقای امین رحمانیhttp://hakiman.azmoonall.com/ARahmany
۲۴آقای رحیمیhttp://hakiman.azmoonall.com/AliRahimi
۲۵آقای رستمیhttp://hakiman.azmoonall.com/Rostami
۲۶آقای رسولیhttp://hakiman.azmoonall.com/Rasouli
۲۷آقای زارعیhttp://hakiman.azmoonall.com/Zareyi
۲۸آقای دکتر زیباییhttp://hakiman.azmoonall.com/DrZibayi
۲۹خانم سید النگیhttp://hakiman.azmoonall.com/seyedalangi
۳۰خانم سیدیhttp://hakiman.azmoonall.com/Seiedi
۳۱آقای دکتر شادکامیhttp://hakiman.azmoonall.com/Shadkami
۳۲خانم شجاعیhttp://hakiman.azmoonall.com/SHojaei
۳۳آقای شجاعیانhttp://hakiman.azmoonall.com/shojaeian
۳۴خانم شعبانیhttp://hakiman.azmoonall.com/Shabani
۳۵خانم شکریhttp://hakiman.azmoonall.com/Shekari
۳۶خانم صفاریhttp://hakiman.azmoonall.com/safari
۳۷آقای طهماسبیhttp://hakiman.azmoonall.com/Tahmasbi
۳۸آقای عاقلیhttp://hakiman.azmoonall.com/Agheli
۳۹آقای عاملی پورhttp://hakiman.azmoonall.com/AmeliPoor
۴۰آقای دکتر عباسیhttp://hakiman.azmoonall.com/DrAbbasi
۴۱خانم علیدادیانhttp://hakiman.azmoonall.com/Alidadian
۴۲آقای فردوسیhttp://hakiman.azmoonall.com/Ferdosi
۴۳آقای فیروزانhttp://hakiman.azmoonall.com/Firuzan
۴۴خانم قدرتیhttp://hakiman.azmoonall.com/Ghodraty
۴۵خانم کمالیhttp://hakiman.azmoonall.com/Kamali
۴۶آقای کهندلhttp://hakiman.azmoonall.com/Kohandel
۴۷خانم مجبوریhttp://hakiman.azmoonall.com/Majboori
۴۸آقای محمدپورhttp://hakiman.azmoonall.com/MohammadPoor
۴۹آقای مهندس فارابیhttp://hakiman.azmoonall.com/Farabi
۵۰آقای مهندس سفالگرhttp://hakiman.azmoonall.com/Sofalgar
۵۱خانم میترا محمدیhttp://hakiman.azmoonall.com/MitraMohammadi
۵۲خانم مهندس هاشمیhttp://hakiman.azmoonall.com/Hashemi
۵۳خانم موسوی
۵۴آقای دکتر میرزائیhttp://hakiman.azmoonall.com/DrMirzayi
۵۵آقای میرقراچورلوhttp://hakiman.azmoonall.com/Mirgharachorlo
۵۶خانم دکتر نظریhttp://hakiman.azmoonall.com/Nazari
۵۷خانم نوائی رادhttp://hakiman.azmoonall.com/Navayi
۵۸آقای نودهیhttp://hakiman.azmoonall.com/Nodehi
۵۹آقای نیرhttp://hakiman.azmoonall.com/Naier
۶۰خانم یزدانی
۶۱خانم یوسفیhttp://hakiman.azmoonall.com/Yusefi
۶۲آقای کشمیریhttp://hakiman.azmoonall.com/Keshmiri
۶۳آقای کیامهر
هر استاد دارای لینک اختصاصی خود می باشد که برای کلیه دروس آن استاد ، یکسان می باشند.