لینک آزمونهای پایانی 2-99-98

ردیفنام استادلینک آزمون
1خانم آینه بیگیhttp://hakiman.azmoonall.com/AyeneBeygi
2خانم آدینه پورhttp://hakiman.azmoonall.com/Adinepoor
3خانم پوستین چیhttp://hakiman.azmoonall.com/poostinchi
4آقای دکتر توانمندhttp://hakiman.azmoonall.com/DrTavanmand
5آقای جلال دوستhttp://hakiman.azmoonall.com/Jalaldoost
6آقای دکتر جوادیhttp://hakiman.azmoonall.com/DrJavadi
7آقای حاتمیhttp://hakiman.azmoonall.com/hatami
8خانم خالقی پورhttp://hakiman.azmoonall.com/KhaleghiPoor
9آقای دکتر ولی زادهhttp://hakiman.azmoonall.com/DrValizadeh
10خانم دولتخواهیhttp://hakiman.azmoonall.com/Dolatkhahi
11آقای دکتر بهرام زادهhttp://hakiman.azmoonall.com/drbahramzadeh
12خانم دکتر بیوکیhttp://hakiman.azmoonall.com/DrBiooki
13آقای دکتر پدیدارانhttp://hakiman.azmoonall.com/DrPadidaran
14خانم دکتر جعفریhttp://hakiman.azmoonall.com/DrJafari
15دکتر حسینی الاصلhttp://hakiman.azmoonall.com/DrHosseiny
16آقای دکتر ذبیحیhttp://hakiman.azmoonall.com/DrZabihi
17آقای دکتر رضوانhttp://hakiman.azmoonall.com/DrRezvan
18آقای دکتر طالبیhttp://hakiman.azmoonall.com/DrTalebi
19خانم دکتر فرهادیhttp://hakiman.azmoonall.com/DrFarhadi
20آقای دکتر لطفعلی پورhttp://hakiman.azmoonall.com/DrLotfAlipour
21آقای دکتر قدیری مقدمhttp://hakiman.azmoonall.com/DrGhadiri
22خانم رجبیhttp://hakiman.azmoonall.com/Rajabi
23آقای امین رحمانیhttp://hakiman.azmoonall.com/ARahmany
24آقای رحیمیhttp://hakiman.azmoonall.com/AliRahimi
25آقای رستمیhttp://hakiman.azmoonall.com/Rostami
26آقای رسولیhttp://hakiman.azmoonall.com/Rasouli
27آقای زارعیhttp://hakiman.azmoonall.com/Zareyi
28آقای دکتر زیباییhttp://hakiman.azmoonall.com/DrZibayi
29خانم سید النگیhttp://hakiman.azmoonall.com/seyedalangi
30خانم سیدیhttp://hakiman.azmoonall.com/Seiedi
31آقای دکتر شادکامیhttp://hakiman.azmoonall.com/Shadkami
32خانم شجاعیhttp://hakiman.azmoonall.com/SHojaei
33آقای شجاعیانhttp://hakiman.azmoonall.com/shojaeian
34خانم شعبانیhttp://hakiman.azmoonall.com/Shabani
35خانم شکریhttp://hakiman.azmoonall.com/Shekari
36خانم صفاریhttp://hakiman.azmoonall.com/safari
37آقای طهماسبیhttp://hakiman.azmoonall.com/Tahmasbi
38آقای عاقلیhttp://hakiman.azmoonall.com/Agheli
39آقای عاملی پورhttp://hakiman.azmoonall.com/AmeliPoor
40آقای دکتر عباسیhttp://hakiman.azmoonall.com/DrAbbasi
41خانم علیدادیانhttp://hakiman.azmoonall.com/Alidadian
42آقای فردوسیhttp://hakiman.azmoonall.com/Ferdosi
43آقای فیروزانhttp://hakiman.azmoonall.com/Firuzan
44خانم قدرتیhttp://hakiman.azmoonall.com/Ghodraty
45خانم کمالیhttp://hakiman.azmoonall.com/Kamali
46آقای کهندلhttp://hakiman.azmoonall.com/Kohandel
47خانم مجبوریhttp://hakiman.azmoonall.com/Majboori
48آقای محمدپورhttp://hakiman.azmoonall.com/MohammadPoor
49آقای مهندس فارابیhttp://hakiman.azmoonall.com/Farabi
50آقای مهندس سفالگرhttp://hakiman.azmoonall.com/Sofalgar
51خانم میترا محمدیhttp://hakiman.azmoonall.com/MitraMohammadi
52خانم مهندس هاشمیhttp://hakiman.azmoonall.com/Hashemi
53خانم موسوی
54آقای دکتر میرزائیhttp://hakiman.azmoonall.com/DrMirzayi
55آقای میرقراچورلوhttp://hakiman.azmoonall.com/Mirgharachorlo
56خانم دکتر نظریhttp://hakiman.azmoonall.com/Nazari
57خانم نوائی رادhttp://hakiman.azmoonall.com/Navayi
58آقای نودهیhttp://hakiman.azmoonall.com/Nodehi
59آقای نیرhttp://hakiman.azmoonall.com/Naier
60خانم یزدانی
61خانم یوسفیhttp://hakiman.azmoonall.com/Yusefi
62آقای کشمیریhttp://hakiman.azmoonall.com/Keshmiri
63آقای کیامهر
هر استاد دارای لینک اختصاصی خود می باشد که برای کلیه دروس آن استاد ، یکسان می باشند.