فنون تجزیه و تحلیل-خانم دولتخواهی

عنوان درس: فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها
مشخصه : ۵۵۱۶
آدرس گروه رفع اشکال: https://t.me/joinchat/AtdegRhncVYkgWiAK_spaA

ردیفعنوانپیوند فایلتوضیحات
۱جلسه اولدانلود
۲
۳