فرم های کارآموزی

مراحل انجام کارآموزی

1- دریافت معرفی نامه کارآموز از واحد انفورماتیک (آقای خرمی) و اخذ امضاء از مدیر گروه مربوطه و مهر دانشگاه از واحد اداری(خانم حسن پور).

2- دریافت و تکمیل فرم شماره 1 از طریق لینک زیر و مراجعه به محل کارآموزی و اخذ مهر  و امضاء از مسئول کارآموزی 

فرم شماره 1 : اطلاعات اولیه کارآموزی 

3- دریافت جوابیه نامه معرفی کارآموز از محل کارآموزی که تاریخ شروع کارآموزی در آن قید شده باشد و تحویل آن به واحد انفورماتیک(آقای خرمی)

4- دریافت و تکمیل فرم شماره 2 از طریق لینک زیر و اخذ امضاء از مدیر گروه مربوطه و مهر دانشگاه از واحد اداری(خانم حسن پور).

فرم 2: برگه درخواست معرفی نامه کارآموزی

5-تحویل فرم شماره 1 و 2 به واحد انفورماتیک (اقای خرمی)

6- دریافت گزارش های کارآموزی از تایپ و تکثیر دانشگاه واقع در ساختمان شماره 3 و تکمیل آن در طی دوره کارآمزی و تحویل آن به استاد کارآموزی پس از اتمام دوره.