فرم های کارآموزی

مراحل انجام کارآموزی

۱- دریافت معرفی نامه کارآموز از واحد انفورماتیک (آقای خرمی) و اخذ امضاء از مدیر گروه مربوطه و مهر دانشگاه از واحد اداری(خانم حسن پور).

۲- دریافت و تکمیل فرم شماره ۱ از طریق لینک زیر و مراجعه به محل کارآموزی و اخذ مهر  و امضاء از مسئول کارآموزی 

فرم شماره ۱ : اطلاعات اولیه کارآموزی 

۳- دریافت جوابیه نامه معرفی کارآموز از محل کارآموزی که تاریخ شروع کارآموزی در آن قید شده باشد و تحویل آن به واحد انفورماتیک(آقای خرمی)

۴- دریافت و تکمیل فرم شماره ۲ از طریق لینک زیر و اخذ امضاء از مدیر گروه مربوطه و مهر دانشگاه از واحد اداری(خانم حسن پور).

فرم ۲: برگه درخواست معرفی نامه کارآموزی

۵-تحویل فرم شماره ۱ و ۲ به واحد انفورماتیک (اقای خرمی)

۶- دریافت گزارش های کارآموزی از تایپ و تکثیر دانشگاه واقع در ساختمان شماره ۳ و تکمیل آن در طی دوره کارآمزی و تحویل آن به استاد کارآموزی پس از اتمام دوره.