راهنمای فارع التحصیلان

مراحل انجام امور فارغ التحصیلی:

1- اطلاع از کسری پرونده

2-  اخذ ریزنمرات از واحد آموزش و بررسی آن  توسط معاونین گروه

3- دانلود فرم ها و یا تهیه فرم های فارغ التحصیلی از تاپپ و تکثیر و تکمیل فرم ها طبق روال ذیل:

  • فرم شماره 1(احرازشرایط پایان تحصیلات دانشجو) در 2 نسخه تکمیل و امضا  گردد(به جز قسمت گرایش)
  •  فرم شماره 2(فرم تسویه حساب دانشجویان) تکمیل گردد و به ترتیب ذکر شده امضاهای مربوطه اخذ گردد.
  •  فرم شماره 3(فرم صندوق رفاه دانشجویی) تکمیل گردد و به تایید مسئول امور رفاهی رسانده شود.
  • فرم شماره 4(فرم مدارک ومراحل تکمیل پرونده دانشجو) ، قسمت مشخصات دانشجو و آدرس تکمیل گردد.

4- واریز مبلغ 200.000 ریال به شماره حساب  0108520460007 بانک ملی مرکزی به نام موسسه آموزش عالی حکیمان بجنورد

5- تحویل فرم های تکمیل شده ، فیشهای بانکی ، کارت دانشجویی و 20.000 ریال نقد جهت تمبر

6- واریز مبلغ 50.000 ریال جهت دریافت گواهی موقت به شماره حساب 469062244 به نام موسسه آموزش عالی حکیمان و تحویل فیش مربوطه به واحد آموزش