راهنمای فارع التحصیلان

مراحل انجام امور فارغ التحصیلی:

۱- اطلاع از کسری پرونده

۲-  اخذ ریزنمرات از واحد آموزش و بررسی آن  توسط معاونین گروه

۳- دانلود فرم ها و یا تهیه فرم های فارغ التحصیلی از تاپپ و تکثیر و تکمیل فرم ها طبق روال ذیل:

  • فرم شماره ۱(احرازشرایط پایان تحصیلات دانشجو) در ۲ نسخه تکمیل و امضا  گردد(به جز قسمت گرایش)
  •  فرم شماره ۲(فرم تسویه حساب دانشجویان) تکمیل گردد و به ترتیب ذکر شده امضاهای مربوطه اخذ گردد.
  •  فرم شماره ۳(فرم صندوق رفاه دانشجویی) تکمیل گردد و به تایید مسئول امور رفاهی رسانده شود.
  • فرم شماره ۴(فرم مدارک ومراحل تکمیل پرونده دانشجو) ، قسمت مشخصات دانشجو و آدرس تکمیل گردد.

۴- واریز مبلغ ۲۰۰.۰۰۰ ریال به شماره حساب  0108520460007 بانک ملی مرکزی به نام موسسه آموزش عالی حکیمان بجنورد

۵- تحویل فرم های تکمیل شده ، فیشهای بانکی ، کارت دانشجویی و ۲۰.۰۰۰ ریال نقد جهت تمبر

۶- واریز مبلغ ۵۰.۰۰۰ ریال جهت دریافت گواهی موقت به شماره حساب ۴۶۹۰۶۲۲۴۴ به نام موسسه آموزش عالی حکیمان و تحویل فیش مربوطه به واحد آموزش