راهنمای استفاده از سامانه های آموزش و آزمون

راهنمای شرکت در آزمونهای پایان ترم و میانترم نیمسال اول 1400-1399 از طریق رایانه شخصی