حسابداری صنعتی۲ و بهایابی-آقای کهندل

عنوان درس:حسابداری صنعتی ۲ – بهایابی
مشخصه: ۵۴۴۴ و ۵۵۸۶
آدرس گروه رفع اشکال: https://t.me/joinchat/AtdegRuCS-sqJHxgb5654Q

ردیفعنوانپیوند فایلتوضیحات
۱جلسه اولدانلود
۲جلسه دومدانلود
۳جلسه سومدانلود
۴جلسه چهارمدانلود
۵جلسه پنجمدانلود