حسابداری صنعتی2 و بهایابی-آقای کهندل

عنوان درس:حسابداری صنعتی 2 – بهایابی
مشخصه: 5444 و 5586
آدرس گروه رفع اشکال: https://t.me/joinchat/AtdegRuCS-sqJHxgb5654Q

ردیفعنوانپیوند فایلتوضیحات
1جلسه اولدانلود
2جلسه دومدانلود
3جلسه سومدانلود
4جلسه چهارمدانلود
5جلسه پنجمدانلود