تحقیق در عملیات۱-خانم نوایی

عنوان درس:تحقیق در عملیات ۱
مشخصه: ۵۴۹۸

ردیفعنوان پیوند فایل توضیحات
۱جلسه اولدانلود
۲جلسه دومدانلود
۳جلسه سومدانلود
۴جلسه چهارمدانلود
۵جلسه پنجمدانلود
۶جلسه ششمدانلود
۷جلسه هفتمدانلود
۸تمریندانلود
۹پاسخ تمرین۱دانلود
۱۰پاسخ تمرین۲دانلود
۱۱جلسه دهم دانلود
۱۲جلسه یازدهمدانلود
۱۳جلسه دوازدهمدانلود
۱۴جلسه سیزدهمدانلود