تحقیق در عملیات1-خانم نوایی

عنوان درس:تحقیق در عملیات 1
مشخصه: 5498

ردیفعنوان پیوند فایل توضیحات
1جلسه اولدانلود
2جلسه دومدانلود
3جلسه سومدانلود
4جلسه چهارمدانلود
5جلسه پنجمدانلود
6جلسه ششمدانلود
7جلسه هفتمدانلود
8تمریندانلود
9پاسخ تمرین1دانلود
10پاسخ تمرین2دانلود
11جلسه دهم دانلود
12جلسه یازدهمدانلود
13جلسه دوازدهمدانلود
14جلسه سیزدهمدانلود