اصول مذاکرات و مکاتبات-خانم سید النگی

عنوان درس:اصول مذاکرات و مکاتبات قراردادهای تجاری
مشخصه : ۵۳۸۵
آدرس گروه رفع اشکال: https://t.me/joinchat/CZfP7k6I__cJoLHWunkp_w

ردیفعنوانپیوند فایلتوضیحات
۱جلسه اولدانلود
۲جلسه دومدانلود
۳جلسه سومدانلود
۴جلسه چهارمدانلود