اصول مذاکرات و مکاتبات-خانم سید النگی

عنوان درس:اصول مذاکرات و مکاتبات قراردادهای تجاری
مشخصه : 5385
آدرس گروه رفع اشکال: https://t.me/joinchat/CZfP7k6I__cJoLHWunkp_w

ردیفعنوانپیوند فایلتوضیحات
1جلسه اولدانلود
2جلسه دومدانلود
3جلسه سومدانلود
4جلسه چهارمدانلود