اطلاعیه ها :

:: کاردانی پیوسته ::
 • حسابداری
 • امور اداری 
 • نرم افزار کامپیوتر
 • گرافیک
:: کاردانی ناپیوسته ::
 • امور بانکی
 • امور بیمه
 • فنی عمران(کارهای عمومی ساختمان)
 • مدیریت بازرگانی
 • حسابداری
 • تربیت بدنی
:: کارشناسی پیوسته ::
 • مدیریت امور بانکی
 • حسابداری
 • مدیریت مالی
 • مدیریت بازرگانی
 • مهندسی کامپیوتر
 • فقه و حقوق اسلامی
 • مدیریت دولتی
 • روانشناسی
:: کارشناسی ناپیوسته ::
 • مدیریت بیمه
 • حسابداری
 • مدیریت بازرگانی
 • مدیریت صنعتی
 • نرم افزار کامپیوتر
 • مهندسی اجرایی عمران
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • حقوق قضایی-علوم ثبتی
 • مدیریت دولتی
:: کارشناسی ارشد ::
 • حسابداری
 • مدیریت بازرگانی-بازاریابی
 • مدیریت بازرگانی-بازرگانی بین الملل
 • حسابداری مدیریت
 • حسابرسی
 • اقتصاد اسلامی

آخرین خبرها