مقاطع و رشته های تحصیلی موسسه آموزشی حکیمان ؟

 1. کاردانی پیوسته

  حسابداری

  امور اداری 

  نرم افزار کامپیوتر

  گرافیک

 2. کاردانی ناپیوسته

  امور بانکی

  امور بیمه

  فنی عمران(کارهای عمومی ساختمان)

  مدیریت بازرگانی

  حسابداری

  تربیت بدنی

 3. کارشناسی پیوسته

  مدیریت امور بانکی

  حسابداری

  مدیریت مالی

  مدیریت بازرگانی

  مهندسی کامپیوتر

  فقه و حقوق اسلامی

  مدیریت دولتی

  روانشناسی

 4. کارشناسی ناپیوسته

  مدیریت بیمه

  حسابداری

  مدیریت بازرگانی

  مدیریت صنعتی

  نرم افزار کامپیوتر

  مهندسی اجرایی عمران

  فناوری اطلاعات و ارتباطات

  حقوق قضایی-علوم ثبتی

  مدیریت دولتی

 5. کارشناسی ارشد

  حسابداری

  مدیریت بازرگانی-بازاریابی

  مدیریت بازرگانی-بازرگانی بین الملل

  حسابداری مدیریت

  حسابرسی

  اقتصاد اسلامی

آخرین خبرها