هیات موسس

ردیف نام و نام خانوادگی آخرین مدرک
تحصیلی
رشته تحصیلی مرتبه علمی تاریخ انتصاب تاریخ خاتمه عضویت مسئولیت در هیات موسس
1 ابوالفضل قدیری مقدم دکتری بازرگانی دانشیار 1394 تاکنون رئیس مؤسسه
2 رضا ولی زاده دکتری دامپروری استاد 1387 تاکنون عضو هیأت مؤسس
3 محمدرضا لطفعلی پور دکتری اقتصاد استاد 1387 تاکنون عضو هیأت مؤسس
4 مهدی خداپرست مشهدی دکتری علوم اقتصادی دانشیار 1387 تاکنون عضو هیأت مؤسس
5 حسین احمری دکتری الهیات و معارف دانشیار 1387 تاکنون عضو هیأت مؤسس
6 سید مجید موحدیان دکتری مدیریت بازرگانی استادیار 1387 تاکنون عضو هیأت مؤسس
7 مسعود طاهری لاری دکتری مدیریت دولتی استادیار 1387 تاکنون عضو هیأت مؤسس