هیات امناء

ردیف نام و نام خانوادگی آخرین مدرک تحصیلی رشته تحصیلی مرتبه علمی مسئولیت در هیات امناء
1 عبدالحسین طاهری دکترا بیمارشناسی گیاهی دانشیار نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
2 حجت الاسلام و المسلمین محمدعبداللهی حوزوی پایه دهم معارف مربی نماینده نهاد رهبری
3 دکتر محمود ثمینی دکترا سازمان مدیریت صنعتی
4 فریبرز رحیم نیا دکترا مدیریت استراتژیک استاد عضو هیئت امناء
5 عبدالرضا جوان جعفری دکترا جامعه شناسی کیفری دانشیار عضو هیئت امناء
6 حسینعلی بهرامزاده دکترا مدیریت دولتی استادیار عضو هیئت امناء
7 رضا ولی زاده دکترا دامپروری- تغذیه دام استاد رئیس هیئت امناء
8 محمدرضا لطفعلی پور دکترا علوم اقتصادی استاد عضو هیئت امناء
9 ابوالفضل قدیری مقدم دکترا بازرگانی دانشیار دبیر هیئت امناء
10 مسعود طاهری لاری دکترا مدیریت دولتی استادیار عضو هیئت امناء