مراحل انجام فارغ التحصیلی

1)    چک کردن کارنامه تحصیلی توسط  مدیران گروه.

2)    اخذ فرمهای فارغ التحصیلی از تایپ و تکثیر یا سایت مؤسسه (قسمت تحصیلات تکمیلی) و در ادامه تکمیل فرم ها توسط دانشجو و واحدهای مربوطه.

3)    واریز مبلغ 250000 ریال به شماره حساب ( 0108520460007 – بانک ملی) به نام مؤسسه حکیمان .

4)    واریز مبلغ 100.000 ریال به شماره حساب (469062244- بانک تجارت)               جهت دریافت گواهی موقت به نام مؤسسه حکیمان .

5)    تحویل فرمهای تکمیل شده، فیش بانکی، کارت دانشجویی و 20.000 ریال نقد جهت تمبر.