کلیات حقوق تجارت-خانم آئینه بیگی

عنوان درس:
کلیات حقوق تجارت مشخصه 5549

ردیفعنوانپیوند فایلتوضیحات
1جلسه اولدانلود
2جلسه دومدانلود
3جلسه سومدانلود
منبع درسی: کتاب دکتر اسکینی ۴ جلدی که برای این درس جلد ۱ و ۲ باید تهیه شود.