کلیات حقوق تجارت-خانم آئینه بیگی

عنوان درس:
کلیات حقوق تجارت مشخصه ۵۵۴۹

ردیفعنوانپیوند فایلتوضیحات
۱جلسه اولدانلود
۲جلسه دومدانلود
۳جلسه سومدانلود
منبع درسی: کتاب دکتر اسکینی ۴ جلدی که برای این درس جلد ۱ و ۲ باید تهیه شود.