کاربرد نرم افزار و کارد کامپیوتر-خانم خالقی پور

عنوان درس:
کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در حسابداری مشخصه ۵۵۴۲
کاربرد کامپیوتر در حسابداری ۳ مشخصه ۵۴۲۳
ردیفعنوانپیوند فایلتوضیحات
۱جلسه اولدانلود
۲جلسه دومدانلود
۳جلسه سومدانلود
۴جلسه چهارمدانلود
۵جلسه پنجمدانلود
۶جلسه ششمدانلود
۷جلسه هفتمدانلود
۸جلسه هشتمدانلود
۹جلسه نهمدانلود
۱۰جلسه دهمدانلود
۱۱جلسه یازدهمدانلود
۱۲جلسه دوازدهمدانلود
۱۳جلسه سیزدهمدانلود
۱۴جلسه چهاردهمدانلود
۱۵جلسه پانزدهمدانلود
۱۶جلسه شانزدهمدانلود