کاربرد نرم افزار و کارد کامپیوتر-خانم خالقی پور

عنوان درس:
کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در حسابداری مشخصه 5542
کاربرد کامپیوتر در حسابداری 3 مشخصه 5423
ردیفعنوانپیوند فایلتوضیحات
1جلسه اولدانلود
2جلسه دومدانلود
3جلسه سومدانلود
4جلسه چهارمدانلود
5جلسه پنجمدانلود
6جلسه ششمدانلود
7جلسه هفتمدانلود
8جلسه هشتمدانلود
9جلسه نهمدانلود
10جلسه دهمدانلود
11جلسه یازدهمدانلود
12جلسه دوازدهمدانلود
13جلسه سیزدهمدانلود
14جلسه چهاردهمدانلود
15جلسه پانزدهمدانلود
16جلسه شانزدهمدانلود