پزشکی قانونی-آقای فردوسی

عنوان درس: پزشکی قانونی مشخصه ۵۴۷۷

ردیفعنوان پیوند فایلتوضیحات
۱جلسه اولدانلود
۲جلسه دومدانلود
۳جلسه سومدانلود
۴جلسه چهارمدانلود
منبع: کتاب پزشکی قانونی اثر دکتر فرامرز گودرزی و مهرزاد کیانی