پزشکی قانونی-آقای فردوسی

عنوان درس: پزشکی قانونی مشخصه 5477

ردیفعنوان پیوند فایلتوضیحات
1جلسه اولدانلود
2جلسه دومدانلود
3جلسه سومدانلود
4جلسه چهارمدانلود
منبع: کتاب پزشکی قانونی اثر دکتر فرامرز گودرزی و مهرزاد کیانی