پایگاه داده ها-خانم مهندس محمدی

عنوان درس:
پایگاه داده ها مشخصه ۵۴۵۷
آز پایگاه داده ها مشخصه ۵۴۵۸
مباحث ویژه مشخصه ۵۴۵۹ و۵۴۵۶
ایجاد بانکهای اطلاعاتی مشخصه ۵۴۶۰

ردیفعنوانپیوند فایلتوضیحات
۱جلسه اولدانلود
۲جلسه اولدانلود
۳جلسه سومدانلود