پایگاه داده ها-خانم مهندس محمدی

عنوان درس:
پایگاه داده ها مشخصه 5457
آز پایگاه داده ها مشخصه 5458
مباحث ویژه مشخصه 5459 و5456
ایجاد بانکهای اطلاعاتی مشخصه 5460

ردیفعنوانپیوند فایلتوضیحات
1جلسه اولدانلود
2جلسه اولدانلود
3جلسه سومدانلود