مهندسی نرم افزار-خانم شعبانی

عنوان درس: مهندسی نرم افزار
مشخصه : 5461 و 5462
آدرس گروه رفع اشکال: https://chat.whatsapp.com/D9lpvbs3SK3FNWifC6p2sD

ردیفعنوانپیوند فایلتوضیحات
1جلسه اولدانلود
2جلسه دومدانلود
3جلسه سومدانلود
4جلسه چهارمدانلود
5جلسه پنجمدانلود
6جلسه ششمدانلود
7جلسه هفتمدانلود
8جلسه هشتمدانلود
9جلسه نهمدانلود
10جلسه دهمدانلود
11جلسه یازدهمدانلود
12جلسه دوازدهمدانلود
13جلسه سیزدهمدانلود