مهندسی نرم افزار-خانم شعبانی

عنوان درس: مهندسی نرم افزار
مشخصه : ۵۴۶۱ و ۵۴۶۲
آدرس گروه رفع اشکال: https://chat.whatsapp.com/D9lpvbs3SK3FNWifC6p2sD

ردیفعنوانپیوند فایلتوضیحات
۱جلسه اولدانلود
۲جلسه دومدانلود
۳جلسه سومدانلود
۴جلسه چهارمدانلود
۵جلسه پنجمدانلود
۶جلسه ششمدانلود
۷جلسه هفتمدانلود
۸جلسه هشتمدانلود
۹جلسه نهمدانلود
۱۰جلسه دهمدانلود
۱۱جلسه یازدهمدانلود
۱۲جلسه دوازدهمدانلود
۱۳جلسه سیزدهمدانلود