مهارت آموزی،آموزش و توسعه منابع-دکتر ذبیحی

عنوان درس: مهارت آموزی،آموزش و توسعه منابع
مشخصه : 5398
آدرس گروه رفع اشکال: https://chat.whatsapp.com/LId7fHw4HAo8Jt1irmn02P

ردیفعنوانپیوند فایلتوضیحات
1جلسه اولدانلود
2جلسه دومدانلود
3جلسه سومدانلود
4جلسات چهارم و پنجمدانلود
5 جلسات ششم تا هشتم دانلود
6جلسات نهم و دهمدانلود