مهارت آموزی،آموزش و توسعه منابع-دکتر ذبیحی

عنوان درس: مهارت آموزی،آموزش و توسعه منابع
مشخصه : ۵۳۹۸
آدرس گروه رفع اشکال: https://chat.whatsapp.com/LId7fHw4HAo8Jt1irmn02P

ردیفعنوانپیوند فایلتوضیحات
۱جلسه اولدانلود
۲جلسه دومدانلود
۳جلسه سومدانلود
۴جلسات چهارم و پنجمدانلود
۵ جلسات ششم تا هشتم دانلود
۶جلسات نهم و دهمدانلود