مقطع کاردانی

کاردانی پیوسته حسابداری بازرگانی

خانم خالقی پورخانم آئینه بیگی
کاربرد کامپیوتر در حسابداری 3کلیات حقوق تجارت

کاردانی پیوسته نرم افزار

مهندس فیروزانخانم مهندس هاشمیخانم مهندس محمدی
برنامه سازی پیشرفته
برنامه نویسی
سیستم عامل 2ایجاد بانکهای اطلاعاتی
گرافیک کامپیوتری
آز نرم افزارهای گرافیکی