مقطع کاردانی

کاردانی پیوسته حسابداری بازرگانی

خانم خالقی پورخانم آئینه بیگی
کاربرد کامپیوتر در حسابداری ۳کلیات حقوق تجارت

کاردانی پیوسته نرم افزار

مهندس فیروزانخانم مهندس هاشمیخانم مهندس محمدی
برنامه سازی پیشرفته
برنامه نویسی
سیستم عامل ۲ایجاد بانکهای اطلاعاتی
گرافیک کامپیوتری
آز نرم افزارهای گرافیکی