مقطع کارشناسی

کارشناسی ناپیوسته مهندسی نرم افزار

خانم مهندس شعبانیخانم قدرتیخانم نواییمهندس فیروزاندکتر پدیداران مقدمخانم دکتر بیوکی
مهندسی نرم افزارزبان تخصصیریاضی مهندسیبرنامه سازی پیشرفته پیشطراحی الگوریتممدار منطقی پیش

کارشناسی پیوسته مدیریت امور بانکی

خانم کمالیآقای کهندل
مدیریت منابع انسانیحسابداری صنعتی 2
مدیریت مالیبهایابی
حسابداری صنعتی 1

کارشناسی پیوسته روانشناسی

آقای رسولی
آموزه های روانشناختی در قرآن و حدیث1

کارشناسی پیوسته حسابداری

خانم شجاعیآقای رحیمیخانم مجبوری
مالیه عمومی و خطی مشی دولتهاجامعه شناسی سازمانهاحسابرسی 1
جامعه شناسی عمومیمدیریت سرمایه گذاری ها

کارشناسی ناپیوسته حسابداری

آقای کیامهرخانم خالقی پور
حسابداری و حسابرسی دولتیکاربرد نرم افزارهای رایانه ای

کارشناسی پیوسته مدیریت دولتی

خانم دولتخواهیآقای شجاعیان
فنون تجزیه و تحلیلمدیریت استراتژیک
مدیریت رفتار سازمانی

کارشناسی ناپیوسته مدیریت دولتی

خانم شجاعی
مالیه عمومی
مالی عمومی و تنظیم خطی مشی دولتها

کارشناسی ناپیوسته حقوق قضایی-علوم ثبتی

آقای فردوسیخانم آئینه بیگی
پزشکی قانونیادله اثبات دعوی