مراحل انجام فارغ التحصیلی

۱)    چک کردن کارنامه تحصیلی توسط  مدیران گروه.

۲)    اخذ فرمهای فارغ التحصیلی از تایپ و تکثیر یا سایت مؤسسه (قسمت تحصیلات تکمیلی) و در ادامه تکمیل فرم ها توسط دانشجو و واحدهای مربوطه.

۳)    واریز مبلغ ۲۰۰.۰۰۰ ریال به شماره حساب ( ۰۱۰۸۵۲۰۴۶۰۰۰۷ – بانک ملی) به نام مؤسسه حکیمان .

۴)    واریز مبلغ ۱۰۰.۰۰۰ ریال به شماره حساب (۴۶۹۰۶۲۲۴۴- بانک تجارت)               جهت دریافت گواهی موقت به نام مؤسسه حکیمان .

۵)    تحویل فرمهای تکمیل شده، فیش بانکی، کارت دانشجویی و ۲۰.۰۰۰ ریال نقد جهت تمبر.