مدیریت منابع انسانی پیشرفته-دکتر بهرام زاده

عنوان درس:مدیریت منابع انسانی پیشرفته

ردیفعنوانپیوند فایلتوضیحات
۱جلسه اولدانلود
۲جلسه دومدانلود