مدیریت منابع انسانی پیشرفته-دکتر بهرام زاده

عنوان درس:مدیریت منابع انسانی پیشرفته

ردیفعنوانپیوند فایلتوضیحات
1جلسه اولدانلود
2جلسه دومدانلود