مدیریت منابع انسانی پیشرفته-دکتر بهرام زاده

عنوان درس:
مدیریت منابع انسانی پیشرفته مشخصه 5376 و 5386

ردیفعنوانپیوند فایلتوضیحات
1جلسه اولدانلودتوضیحات
2جلسه دومدانلودتوضیحات