مدیریت منابع انسانی پیشرفته-دکتر بهرام زاده

عنوان درس:
مدیریت منابع انسانی پیشرفته مشخصه ۵۳۷۶ و ۵۳۸۶

ردیفعنوانپیوند فایلتوضیحات
۱جلسه اولدانلودتوضیحات
۲جلسه دومدانلودتوضیحات