مدیریت منابع انسانی-خانم کمالی

عنوان درس:مدیریت منابع انسانی
مشخصه درس:۵۵۱۹
آدرس گروه رفع اشکال: https://t.me/joinchat/AtdegU8_6Y8YNYZ-sJOlXg

ردیفعنوانپیوند فایلتوضیحات
۱جلسه اولدانلود
۲جلسه دومدانلود
۳جلسه سومدانلود
۴جلسه چهارمدانلود
۵جلسه پنجمدانلود