مدیریت منابع انسانی-خانم کمالی

عنوان درس:مدیریت منابع انسانی
مشخصه درس:5519
آدرس گروه رفع اشکال: https://t.me/joinchat/AtdegU8_6Y8YNYZ-sJOlXg

ردیفعنوانپیوند فایلتوضیحات
1جلسه اولدانلود
2جلسه دومدانلود
3جلسه سومدانلود
4جلسه چهارمدانلود
5جلسه پنجمدانلود