مدیریت مالی-خانم کمالی

عنوان درس:مدیریت مالی
آدرس گروه رفع اشکال: https://t.me/joinchat/AtdegVkodKZvAdqTDqisFA

ردیفعنوانپیوند فایلتوضیحات
1جلسه اولدانلود
2جلسه دومدانلود
3جلسه سومدانلود