مدیریت مالی-خانم کمالی

عنوان درس:مدیریت مالی
آدرس گروه رفع اشکال: https://t.me/joinchat/AtdegVkodKZvAdqTDqisFA

ردیفعنوانپیوند فایلتوضیحات
۱جلسه اولدانلود
۲جلسه دومدانلود
۳جلسه سومدانلود