مدیریت سرمایه گذاریها-خانم مجبوری

عنوان درس: مدیریت سرمایه گذاری ها

ردیفعنوانپیوند فایلتوضیحات
1جلسه اولدانلود
2جلسه دومدانلود
3جلسه سومدانلود
4جلسه چهارمدانلود
5جلسه پنجمدانلود
6جلسه ششمدانلود
7جلسه هفتمدانلود
8جلسه هشتمدانلود
9جلسه نهمدانلود
10منبع دانلودکتاب جونز ترجمه رضا تهرانی و عسگر نور بخش
که منبع امتحانی شما می باشد