مدیریت سرمایه گذاریها-خانم مجبوری

عنوان درس: مدیریت سرمایه گذاری ها

ردیفعنوانپیوند فایلتوضیحات
۱جلسه اولدانلود
۲جلسه دومدانلود
۳جلسه سومدانلود
۴جلسه چهارمدانلود
۵جلسه پنجمدانلود
۶جلسه ششمدانلود
۷جلسه هفتمدانلود
۸جلسه هشتمدانلود
۹جلسه نهمدانلود
۱۰منبع دانلودکتاب جونز ترجمه رضا تهرانی و عسگر نور بخش
که منبع امتحانی شما می باشد