مدیریت رفتار سازمانی-دکتر بهرام زاده

عنوان درس:
مدیریت رفتار سازمانی مشخصه ۵۴۰۳

ردیفعنوانپیوند فایلتوضیحات
۱جلسه اولدانلود
۲جلسه دومدانلود
۳جلسه سومدانلود
۴جلسه چهارمدانلود
۵جلسه پنجمدانلود
۶جلسه ششمدانلود
۷جلسه هفتمدانلود
۸جلسه هشتمدانلود