مدیریت رفتار سازمانی-خانم سید النگی

عنوان درس:
مدیریت رفتار سازمانی مشخصه ۵۳۹۷

ردیفعنوانپیوند فایلتوضیحات
۱جلسه اولدانلود
۲جلسه دومدانلود
۳جلسه سومدانلود
۴جلسه چهارمدانلود
۵جلسه پنجمدانلود
۶جلسه ششمدانلود
۷جلسه هفتمدانلود
۸جلسه هشتمدانلود