مدیریت رفتار سازمانی-خانم سید النگی

عنوان درس:
مدیریت رفتار سازمانی مشخصه 5397

ردیفعنوانپیوند فایلتوضیحات
1جلسه اولدانلود
2جلسه دومدانلود
3جلسه سومدانلود
4جلسه چهارمدانلود
5جلسه پنجمدانلود
6جلسه ششمدانلود
7جلسه هفتمدانلود
8جلسه هشتمدانلود