مدیریت رفتار سازمانی-آقای شجاعیان

عنوان درس:مدیریت رفتار سازمانی
مشخصه: 5523-5604-5617

ردیفعنوانپیوند فایلتوضیحات
1جلسه اولدانلود
2جلسه دومدانلود
3جلسه سومدانلود