مدیریت رفتار سازمانی-آقای شجاعیان

عنوان درس:مدیریت رفتار سازمانی
مشخصه: ۵۵۲۳-۵۶۰۴-۵۶۱۷

ردیفعنوانپیوند فایلتوضیحات
۱جلسه اولدانلود
۲جلسه دومدانلود
۳جلسه سومدانلود