مدیریت تحول-دکتر میرزایی

عنولن درس:
مدیریت تحول سازمانی مشخصه 5393

ردیفعنوانپیوند فایلتوضیحات
1جزوه درسیدانلود