مدیریت تحول-دکتر میرزایی

عنولن درس:
مدیریت تحول سازمانی مشخصه ۵۳۹۳

ردیفعنوانپیوند فایلتوضیحات
۱جزوه درسیدانلود