مدیریت تحول-دکتر بهرام زاده

عنوان درس:مدیریت تحول سازمانی

ردیفعنوانپیوند فایلتوضیحات
۱جلسه اولدانلود
۲جلسه دومدانلود
۳جلسه سومدانلود