مدیریت تحول-دکتر بهرام زاده

عنوان درس:مدیریت تحول سازمانی

ردیفعنوانپیوند فایلتوضیحات
1جلسه اولدانلود
2جلسه دومدانلود
3جلسه سومدانلود