مدیریت تبلیغات و برند-خانم سید النگی

عنوان درس:مدیریت تبلیغات و برند
مشخصه : 5402 و 5392
آدرس گروه رفع اشکال: https://t.me/joinchat/CZfP7llGlhtGobmmvnAF7w

ردیفعنوانپیوند فایلتوضیحات
1جلسه اولدانلود
2جلسه دومدانلود
3جلسه سومدانلود
4جلسه چهارمدانلود