مدیریت تبلیغات و برند-خانم سید النگی

عنوان درس:مدیریت تبلیغات و برند
مشخصه : ۵۴۰۲ و ۵۳۹۲
آدرس گروه رفع اشکال: https://t.me/joinchat/CZfP7llGlhtGobmmvnAF7w

ردیفعنوانپیوند فایلتوضیحات
۱جلسه اولدانلود
۲جلسه دومدانلود
۳جلسه سومدانلود
۴جلسه چهارمدانلود