مدیریت استراتژیک پیشرفته-دکتر ذبیحی

عنوان درس:مدیریت استراتژیک پیشرفته
مشخصه:۵۴۰۱
آدرس گروه رفع اشکال: https://chat.whatsapp.com/IiebBGJD8m8FDLhVIPSmsy

ردیفعنوانپیوند فایلتوضیحات
۱جلسه اولدانلود
۲جلسه دومدانلود
۳جلسات سوم و چهارمدانلود
۴جلسات پنجم و ششمدانلود
۵جلسه هفتمدانلود
۶جلسه هشتمدانلود
۷جلسه نهمدانلود