مدیریت استراتژیک پیشرفته-دکتر ذبیحی

عنوان درس:مدیریت استراتژیک پیشرفته
مشخصه:5401
آدرس گروه رفع اشکال: https://chat.whatsapp.com/IiebBGJD8m8FDLhVIPSmsy

ردیفعنوانپیوند فایلتوضیحات
1جلسه اولدانلود
2جلسه دومدانلود
3جلسات سوم و چهارمدانلود
4جلسات پنجم و ششمدانلود
5جلسه هفتمدانلود
6جلسه هشتمدانلود
7جلسه نهمدانلود