مدیریت استراتژیک-آقای شجاعیان

عنوان درس:مدیریت استراتژیک
مشخصه: 5497

ردیفعنوانپیوند فایلتوضیحات
1جلسه اولدانلود
2جلسه دومدانلود
3