مدیریت استراتژیک-آقای شجاعیان

عنوان درس:مدیریت استراتژیک
مشخصه: ۵۴۹۷

ردیفعنوانپیوند فایلتوضیحات
۱جلسه اولدانلود
۲جلسه دومدانلود
۳