مدار منطقی-خانم بیوکی

عنوان درس:مدار منطقی پیش مشخصه ۵۴۷۲

ردیفعنوانپیوند فایلتوضیحات
۱جلسه اول و دومدانلود
۲جلسه سومدانلود
۳جلسه چهارمدانلود
۴جلسه پنجمدانلود
۵جلسه ششمدانلود
۶تکالیفدانلود
۷پاسخ تکالیفدانلود