مجموعه حسابداری

آقای دکتر شادکامیآقای دکتر حسینی الاصلآقای دکتر طالبیخانم دکتر فرهادیآقای دکتر قدیری مقدم
حسابرسی عمومیحسابداری مدیریت پیشرفته با رویکرد استراتژیکحسابداری مدیریتتئوری حسابداری 1حسابداری بخش عمومی
تصمیم گیری در مسائل مالی و سرمایهحسابرسی پیشرفته
بررسی مسائل جاری درحسابداری