مجموعه حسابداری

آقای دکتر شادکامیآقای دکتر حسینی الاصلآقای دکتر طالبیخانم دکتر فرهادیآقای دکتر قدیری مقدم
حسابرسی عمومیحسابداری مدیریت پیشرفته با رویکرد استراتژیکحسابداری مدیریتتئوری حسابداری ۱حسابداری بخش عمومی
تصمیم گیری در مسائل مالی و سرمایهحسابرسی پیشرفته
بررسی مسائل جاری درحسابداری