مالیه عمومی-خانم شجاعی

عنوان درس:
مالیه عمومی مشخصه 5447
مالیه عمومی و تنظیم خطی مشی مالی مشخصه 5589
مالیه عمومی و خطی مشی دولتها مشخصه 5589

ردیفعنوانپیوند فایلتوضیحات
1جلسه اولدانلود
2جلسه دومدانلود
3جلسه سومدانلود
4جلسه چهارمدانلود
5جلسه پنجمدانلود
6جلسه ششمدانلود