مالیه عمومی-خانم شجاعی

عنوان درس:
مالیه عمومی مشخصه ۵۴۴۷
مالیه عمومی و تنظیم خطی مشی مالی مشخصه ۵۵۸۹
مالیه عمومی و خطی مشی دولتها مشخصه ۵۵۸۹

ردیفعنوانپیوند فایلتوضیحات
۱جلسه اولدانلود
۲جلسه دومدانلود
۳جلسه سومدانلود
۴جلسه چهارمدانلود
۵جلسه پنجمدانلود
۶جلسه ششمدانلود