فرهنگ و تمدن-آقای نیر

عنوان درس: تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی و ایرانی مشخصه 5359

ردیفعنوان پیوند فایل توضیحات
1جلسات اول تا سومدانلود
2جلسات چهارم و پنجمدانلود
3جلسه ششمدانلود
۱- متن اصلی تاریخ ، کتاب کتاب “فرهنگ و تمدن اسلامی” دکتر علی اکبر ولایتی است که اول ترم معرفی شده است.
۲- فایل هایی که ملاحظه می کنید خلاصه مباحث کتاب یادشده است.
۳- توصیه می شود یک بار کتاب را مطالعه نموده سپس فایل ها که خلاصه مطالب است مطالعه شود.
۴- درصورت وجود ابهام و هرگونه سوال کارگردانهای طرح نمایید تا پاسخ داده شود.
موفق باشید