سیستم عامل 2-خانم هاشمی

عنوان درس: سیستم عامل 2
مشخصه:5485

ردیفعنوانپیوند فایلتوضیحات
1جلسه اولدانلود
2جلسه دومدانلود
3جلسه سومدانلود
4جلسه چهارمدانلود
5جلسه پنجمدانلود
6جلسه ششمدانلود
7جلسه هفتمدانلود
8جلسه هشتمدانلود
9جلسه نهمدانلود
10تمرین 1دانلود
11تمرین 2دانلودبا توجه به جدول پیوست میانگین زمان انتظار و پاسخ را با استفاده از روش FCFSمحاسبه کنید.
12تمرین 3 و 4دانلود
منابع درسی:
کتاب ویلیام استالینگز
کتاب دکتر حقیقت انتشارات پارسه
جزوه مسعود شیر افکن
جزوه دانشگاه امیر کبیر نستوه طاهری
ساعات پرسش و پاسخ : سه شنبه از ساعت 21 تا 22