سیستم عامل ۲-خانم هاشمی

عنوان درس: سیستم عامل ۲
مشخصه:۵۴۸۵

ردیفعنوانپیوند فایلتوضیحات
۱جلسه اولدانلود
۲جلسه دومدانلود
۳جلسه سومدانلود
۴جلسه چهارمدانلود
۵جلسه پنجمدانلود
۶جلسه ششمدانلود
۷جلسه هفتمدانلود
۸جلسه هشتمدانلود
۹جلسه نهمدانلود
۱۰تمرین ۱دانلود
۱۱تمرین ۲دانلودبا توجه به جدول پیوست میانگین زمان انتظار و پاسخ را با استفاده از روش FCFSمحاسبه کنید.
۱۲تمرین ۳ و ۴دانلود
منابع درسی:
کتاب ویلیام استالینگز
کتاب دکتر حقیقت انتشارات پارسه
جزوه مسعود شیر افکن
جزوه دانشگاه امیر کبیر نستوه طاهری
ساعات پرسش و پاسخ : سه شنبه از ساعت ۲۱ تا ۲۲