امکان انتخاب واحد اولیه برای دانشجویانی که موفق به انتخاب واحد نشده اند طبق برنامه بندی فوق ، میسر می باشد.
درباره azizi