زبان عمومی-خانم قدرتی

عنوان درس: زبان عمومی

ردیفعنوانپیوند فایلتوضیحات
1جلسه اولدانلود
2جلسه دومدانلود
3جلسه سومدانلود