زبان عمومی-خانم قدرتی

عنوان درس: زبان عمومی

ردیفعنوانپیوند فایلتوضیحات
۱جلسه اولدانلود
۲جلسه دومدانلود
۳جلسه سومدانلود