زبان تخصصی کامپیوتر-خانم قدرتی

عنوان درس: زبان تخصصی کامپیوتر

ردیفعنوانپیوند فایلتوضیحات
1جلسات اول و دومدانلود
2جلسه سومدانلود
3