زبان تخصصی کامپیوتر-خانم قدرتی

عنوان درس: زبان تخصصی کامپیوتر

ردیفعنوانپیوند فایلتوضیحات
۱جلسات اول و دومدانلود
۲جلسه سومدانلود
۳