روش شناسی- دکتر ولی زاده

عنوان درس: روش شناسی پژوهشهای کیفی و آمیخته در مدیریت

ردیفعنوانپیوند فایلتوضیحات
۱جلسه اولدانلود
۲جلسه دومدانلود
۳جلسه سومدانلود
۴جلسه چهارمدانلود
۵جلسه پنجمدانلود
۶جلسه ششمدانلود