روش شناسی- دکتر ولی زاده

عنوان درس: روش شناسی پژوهشهای کیفی و آمیخته در مدیریت

ردیفعنوانپیوند فایلتوضیحات
1جلسه اولدانلود
2جلسه دومدانلود
3جلسه سومدانلود
4جلسه چهارمدانلود
5جلسه پنجمدانلود
6جلسه ششمدانلود