حسابداری و حسابرسی دولتی-آقای کیامهر

عنوان درس»حسابداری و حسابرسی دولتی
مشخصه:۵۵۳۹
آدرس گروه رفع اشکال: https://t.me/joinchat/AtdegRWQdJxFWP18u6J13Q

ردیفعنوانپیوند فایلتوضیحات
۱جلسات اول و دومدانلود
۲جلسه سومدانلود
۳