حسابداری مدیریت-دکتر حسینی الاصل

عنوان درس:حسابداری مدیریت پیشرفته با رویکرد استراتژیک

ردیفعنوانپیوند فایلتوضیحات
۱جلسه اولدانلود
۲جلسه دومدانلود
۳جلسه سومدانلود