حسابداری مدیریت-دکتر حسینی الاصل

عنوان درس:حسابداری مدیریت پیشرفته با رویکرد استراتژیک

ردیفعنوانپیوند فایلتوضیحات
1جلسه اولدانلود
2جلسه دومدانلود
3جلسه سومدانلود