جامعه شناسی-آقای رحیمی

عنوان درس:
جامعه شناسی سازمانها مشخصه ۵۵۴۷
جامعه شناسی عمومی مشخصه ۵۶۱۱

ردیف عنوانپیوند فایلتوضیحات
۱جلسات اول و دومدانلود
۲جلسات سوم و چهارمدانلود
۳جلسه پنجمدانلود
۴جلسه ششمدانلود
۵جلسه هفتمدانلود
۶جلسه هشتمدانلود
۷جلسه نهمدانلود
دانشجویان محترمی که درس جامعه شناسی را انتخاب نموده اند، لازم است به نکات زیر توجه نمایند:
۱- متن اصلی کتاب مبانی جامعه شناسی دکتر منصور وثوقی است که معرفی شده است.
۲- فایل هایی که ملاحظه می کنید خلاصه مباحث کتاب یادشده است.
۳- توصیه می شود یک بار کتاب را مطالعه نموده سپس فایل ها که خلاصه مطالب است مطالعه شود.
۴- درصورت وجود ابهام سوالات خود را طرح نمایید تا پاسخ داده شود. علی رحیمی