جامعه شناسی-آقای رحیمی

عنوان درس:
جامعه شناسی سازمانها مشخصه 5547
جامعه شناسی عمومی مشخصه 5611

ردیف عنوانپیوند فایلتوضیحات
1جلسات اول و دومدانلود
2جلسات سوم و چهارمدانلود
3جلسه پنجمدانلود
4جلسه ششمدانلود
5جلسه هفتمدانلود
6جلسه هشتمدانلود
7جلسه نهمدانلود
دانشجویان محترمی که درس جامعه شناسی را انتخاب نموده اند، لازم است به نکات زیر توجه نمایند:
۱- متن اصلی کتاب مبانی جامعه شناسی دکتر منصور وثوقی است که معرفی شده است.
۲- فایل هایی که ملاحظه می کنید خلاصه مباحث کتاب یادشده است.
۳- توصیه می شود یک بار کتاب را مطالعه نموده سپس فایل ها که خلاصه مطالب است مطالعه شود.
۴- درصورت وجود ابهام سوالات خود را طرح نمایید تا پاسخ داده شود. علی رحیمی